Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-C (Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31.12. 2012), Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi neskladja 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju – ZPNačrt-B z Ustavo in o

Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-C (Uradni list RS, št. 109/12 z dne 31.12. 2012), Odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije o ugotovitvi neskladja 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju – ZPNačrt-B z Ustavo in o Občinski prostorski načrt občine Dornava Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Podlehnik – Odlok – dopolnjen osnutek SD OPN št. 1 1/12 Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C) SKLEP - us-rs.si

1 – NAČRT ARHITEKTURE VRTEC KAMNITNIK _ PGD MODULAR arhitekti d.o.o._Grudn ovo nabrežje 23_SI 1000 Ljubljana_T/F 01 2522802_E info@modular.si 2

ZADEVA: Predlog »Odloka o občinskem prostorskem načrtu

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

B, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in _____ člena Statuta Mestne Vsebina - Lex localis ZUPUDPP-A, 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07) je Mestni svet Me-stne občine Ptuj na 10. seji, dne 21. 9. 2015, sprejel O D L O K o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj 1 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK -C, 57/12-ZPNačrt-B, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US; 76/14 – Odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZureP-2), 273. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinske-ga prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). SOP 2007-01-1761. EVA 2006-2511-0025. EPA 1171-IV